Onze diensten

omschrijving

Tax

Bij het lanceren van een activiteit, moet er met enkele essentiële fiscale aspecten rekening gehouden worden:

 • Keuze van juridische entiteit en land van vestiging. België is een klein land, dichtbij Luxemburg, Frankrijk en Nederland. In functie van de omstandigheden, de oprichters, de organisatie, de aard van je activiteiten, etc. kan het nuttig zijn om door middel van een analyse te bepalen of je juridische entiteit in België of elders gevestigd moet worden.
 • Algemene vragen met betrekking tot de inkomstenbelasting. Hoe moeten betalingen aangegeven worden die gedaan zijn aan niet-professionele leveranciers (fiscale « Uber-gerelateerde » vragen)? Welke informatie moet je van klanten en leveranciers bekomen om te voldoen aan de fiscale aangifteverplichtingen? Kom je in aanmerking voor specifieke fiscale aftrekbaarheid (aftrekken, notionele interestaftrek, etc.)?
 • Belasting over de toegevoegde waarde (BTW). Je vennootschap zal hoogstwaarschijnlijk BTW moeten heffen op de verkoop van goederen en diensten. Voor sommige activiteiten kan BTW een zware last vormen, omdat dagelijks aan verschillende verplichtingen en formaliteiten voldaan moet worden. Het is belangrijk om vanaf het begin te bepalen welke BTW-behandeling toegepast kan worden en hoe je fiscaliteit geoptimaliseerd kan worden.
 • Fiscale stimuli. België heeft verschillende fiscale stimuli ontwikkeld voor jonge vennootschappen, zoals de tax shelter voor start-ups (fiscale aftrek voor natuurlijke personen die investeren tot 100.000 EUR, om tot 30% aandelen te verkrijgen in nieuwe start-ups), vrijstelling van betaling van een deel van de belasting op de loonmassa, interestaftrek in het voordeel van vennootschappen die geld lenen aan start-ups via crowdfunding platformen, vrijstelling van de patronale basisbijdrage voor de eerste werknemer.
 • Vragen rond aandelenopties. Start-ups en nieuwe vennootschappen bieden vaak aandelenopties (stock options) aan om hun beste werknemers te behouden. Stock option plans worden ook gewaardeerd door investeerders omdat dit een manier is om het team te behouden waarin zij geïnvesteerd hebben. Als geen stock options aangeboden worden volgens de fiscale regels, dan kan zo’n plan leiden tot nefaste fiscale gevolgen voor de vennootschap en voor de werknemers.
 • Belasting van de bezoldiging van oprichters. De CEO en meer algemeen de managers van de vennootschappen moeten hun bezoldiging op een efficiënte manier structureren zodanig dat ze een verhoogde belastingheffing op deze bezoldiging kunnen vermijden.
IP / IT

Intellectuele rechten (IP). Voor veel start-ups is hun voornaamste activiteiten gebaseerd op creativiteit, ongeacht of het nu gaat om vernieuwende technologieën, big data oplossingen, grafische of audiovisuele expressies, meubel- of juwelenontwerp. Deze creaties kunnen beschermd worden door intellectuele rechten, zoals het auteursrecht of het tekeningen- en modellenrecht.  Het is ook mogelijk om een octrooi te verkrijgen voor technische uitvindingen. Het is belangrijk voor start-ups om hun IP strategie duidelijk te bepalen, vanaf het begin:

 • Duidelijke overeenkomst tussen de oprichters van de start-up (met inbegrip van bedrijfsgeheimen en vertrouwelijke informatie);
 • Duidelijke overeenkomst tussen de starters (of de start-up, indien deze reeds werd opgericht) en de ontwerpers of ontwikkelaars met wie zij werken;
 • Contracten met de klanten;
 • Contracten met de andere vennootschappen die de creaties van de start-ups willen gebruiken (licentieovereenkomsten).

Een start-up moet ook denken aan zijn merkenbeleid en zijn domeinnamen en handelsmerken registeren (verifiëren of de gewenste merken nog beschikbaar zijn en of zij al dan niet door een derde gebruikt worden).

Bescherming van persoonsgegevens. Veel start-ups stellen digitale oplossingen voor kleine of grote problemen (zoals fitness apps of platforms voor microfinanciering). Vandaag de dag zijn « data » overal en elke start-up zal moeten nadenken over hoe zij met (persoons)gegevens omgaat:

 • Verwerking van persoonsgegevens en de juridische verplichtingen die hieruit voortvloeien;
 • Rollen van de verantwoordelijke voor verwerking en de verwerker;
 • Contractuele oplossingen;
 • Opslag en beveiliging.

 

IT Contracten. Veel technologische start-ups ontwikkelen complexe oplossingen en bieden verschillende soorten diensten aan die een actieve bijdrage vereisen van de start-up en de klant. Deze rollen moeten omschreven worden in geavanceerde contracten, die het volgende omvatten:

 • Omschrijving van de oplossing;
 • Precieze omschrijving van de verplichtingen van elke partij;
 • Prijs en betaling;
 • aanvaardingsprocedures;
 • Garanties;
 • Management van het project (met inbegrip van de mogelijke verandering van oplossing, beheren van conflicten etc.);
 • Beëindigen en einde van het contract.
Corporate

De eerste vragen bij het lanceren van een onderneming gaan over de oprichting van de vennootschap. Een vennootschap laat de oprichters toe om hun aansprakelijkheid te beperken en werkingsregels vast te leggen (management, besluitvorming, overdracht van aandelen, intrede van nieuwe aandeelhouders/investeerders, etc.). Het is essentieel om deze aspecten vanaf het begin zorgvuldig vast te leggen, zodat de werkingsregels van de vennootschap duidelijk zijn en dat het verloop van toekomstige samenwerkingsverbanden, de intrede van investeerders of de verkoop van bedrijfsactiviteit geregeld zijn. Hiervoor kan je beter een beroep doen op professionals.

 

Wij kunnen je adviseren bij de hele procedure van de oprichting van je vennootschap, in het bijzonder:

 

 • Bepalen van de meest geschikte vennootschapsvorm
 • Oprichting van de vennootschap
 • Opstellen van de statuten
 • Opstellen van de aandeelhoudersovereenkomst
Financieren van je activiteit

De financiering van start-ups ligt aan de basis van hun ontwikkeling en komt al snel ter sprake. Er bestaan verschillende manieren om een vennootschap te financieren. Dit gebeurt vaak via professionele investeerders (fondsen, investeerders in risicokapitaal, business angels, etc.) met wie de oprichters “aandeelhoudersovereenkomsten” en “overeenkomsten tot inschrijving op aandelen” zullen moeten onderhandelen. Deze contracten regelen onder andere de bescherming tegen verwatering, de uitoefening van het stemrecht en de verzekering van de positie van de oprichters binnen het management van de vennootschap.

 

Meer algemeen adviseren wij start-ups over de verschillende aspecten van het financieren van vennootschappen:

 • Aandeelhouders- en inschrijvingsovereenkomsten
 • Uitgifte van obligaties
 • Crowdfunding & openbaar aanbod
 • Subsidies
 • Tax shelter & andere fiscale stimuli
Reglementaire aspecten

Afhankelijk van je activiteit moet je start-up bepaalde toelatingen bekomen of “prudentieel” toezicht ondergaan. Sommige activiteiten worden nauwlettend gecontroleerd (farma, voeding, energie, financiering, etc.) en er moet bijzondere aandacht geschonken worden aan reglementaire beperkingen alvorens je je activiteit lanceert.

Wij kunnen je helpen met advies over regulering, en in het bijzonder:

 • Toelatingen tot het uitoefenen van een beroep
 • Verkrijgen van vergunningen
 • Milieuaspecten, gezondheid en veiligheid
 • Databescherming
 • Verkrijgen van licenties (FSMA, Nationale Bank, FOD Economie …)
Vertrouwenlijkheidsovereenkomsten

Start-ups worden al meteen geconfronteerd met vragen over de bescherming van hun knowhow en hun bedrijfsgeheimen. Het is uiterst belangrijk dat je allerlei maatregelen neemt om vertrouwelijke informatie vanaf het begin van het project te beschermen. Wij kunnen je helpen met confidentialiteitsovereenkomsten (“non disclosure agreements” of NDAs).

 

CONTRACTEN

Start-ups beginnen hun activiteiten met verschillende contracten (contracten met leveranciers, maar ook met klanten die je diensten afnemen of je producten kopen). Het is belangrijk dat je begrijpt wat je ondertekent en dat je maximaal gebruikt maakt van je onderhandelingspositie.  Vaak is het nuttig om algemene voorwaarden op te stellen die van toepassing zijn op je bestaande en toekomstige relaties.  Start-ups moeten ook hun activiteiten beschermen en zich ervan kunnen verzekeren dat gevoelige informatie confidentieel blijft. In sommige gevallen is het wenselijk om bepaalde vertrouwelijke informatie te delen bijvoorbeeld met leveranciers of investeerders. Om informatielekken te voorkomen, ga je best een geheimhoudingsovereenkomst aan.  Verder houdt de verkoop van goederen of diensten aan consumenten in dat je bepaalde regels voor de bescherming van de consument moet naleven.  Start-ups moeten weten hoe de consument geïnformeerd moet worden en moeten allerlei oneerlijke marktpraktijken vermijden.

 

Algemeen kunnen wij het volgende voor jou doen:

 • Contracten op maat opstellen
 • Algemene voorwaarden opstellen
 • Vertrouwelijkheidsovereenkomst voorzien
 • Advies over het naleven van regels van consumentenbescherming (inclusief bij e-commerce)